Alu Lasteaed-Algkool on haridusasutus, kus õppekava toetava tegevusena pööratakse erilist tähelepanu laste ja õpilaste esteetilisele kasvatusele draama, muusika, tantsu ja kunsti kaudu.
Draamakasvatuse kaudu on meie soov

  • Ergutada lapsi loovusele mänguteemade, tekstide, sündmustike, tegelaste väljamõtlemisel, eneseväljendusvormide leidmisel
  • Arendada arutlevat ja mõtlevat mõtteviisi
  • Arendada julgust ja väljendusoskust
  • Anda vajalikke kogemusi julgeks eneseväljendamiseks nii elus kui laval

Draamatundides mängitakse läbi lihtsaid situatsioone, kuni jõutakse välja näitemänguni. Lapsed armastavad muinasjutte ja nendes olevaid tegelasi kehastada. Muinajutumaa on   maa, kus laps saab olla looja. Draama ongi mängimine, mis arendab kujutlusvõimet, treenib mälu ja tähelepanu, õpetab märkama enda ja teiste tundeid.
Kui laps on saanud lapsepõlves küllaldaselt mängida, oskab ta hilisemas elus leida probleemidele lahendusi, suhelda kaaslastega, saab elus kergemini hakkama.
Muusikatundides mängitakse laulmisele lisaks liikumis- ja õppemänge, mis soodustavad musitseerimist ja arendavad fantaasiat. Lastel on rõõm muusikat otsida ja rännata läbi helide imedemaa koos väikeste sõpradega, kes oskavad igas pisikeseski asjas rõõmu leida.
Pillimäng
Lastele meeldib kõige enam pillimäng, pillidel erinevate helide otsimine ja kuulamine. Ei ole tähtis, et see pill oleks valmistatud vabrikus, iga materjal, mis vähegi häält teeb, sobib pilliks.
Lisaks lihtsatele rütmipillidele on meil ka üsna palju meloodiapille, näiteks kuuekeelsed kandled, millel paljudele meeldib mängida.
Kunstiõpetus on meie maja lahutamatu osa. Kunstiga tegeldakse nii kunstiringis kui ka loovusringis. Alati on majas väljas näitused.
Meil on olemas rikkalik kostüümiladu, kuid seegi vajab pidevat uuendamist.
Märkimisväärsed on meie jõulu- ja kevadpidude muusikalised etendused, mis aasta-aastalt on muutunud sisukamaks ja meisterlikumaks.

Seda kõike pakume lisaks igapäevasele õppetööle. Meie ühine soov on, et laps saaks meilt kaasa õiged väärtushinnangud, et ta tunnetaks – temast hoolitakse.

Missioon
Kasvatada ja õpetada inimest, kes kiiresti muutuvas maailmas enesega hakkama saab ja tulevikus teistegi elu suunata oskab.

Põhimõtted
• kooli- ja lasteaiakultuur, mis areneb end ise arendades, eesmärgiks arenemisvõimeline laps ja pedagoog
• lapse arenguks soodne, turvaline kooli- ja lasteaiakeskkond
• positiivne hoiak õppimise ja eesmärgistatud tegevuse suhtes
• eduelamuse saavutamine
• kindlad nõudmised õpitulemustele arvestades laste ja õpilaste individuaalseid võimeid, diferentseerides õppetööd
• head ja püsivad suhted kodu, kooli ja lasteaia vahel
• aktiivne koostöö igal tasandil
• pidev objektiivsete hinnangute andmine laste, õpilaste ja pedagoogide tegevusele

Arengu eesmärgid
1. Arenev, turvaline keskkond, kus õpilased ja lapsed tunnetavad, et lisaks teadmiste omandamisele neist ka hoolitakse, et neil on praegu ja tulevikus positiivne side õpetajatega, klassi- ja rühmakaaslastega, kooli ja lasteaiaga
2. Meie kooli lõpetajal on head eeldused edasijõudmiseks järgmises kooliastmes ükskõik millises Eestimaa koolis
3. Meie lasteaia lõpetaja on kooliküps
4. Õppe-materiaalne baas, mis tagab kaasaegsed töö- ja õppimistingimused

Arendustegevuse valdkonnad on:
1. Kooli- ja lasteaiasisene juhtimine
2. Kooli- ja lasteaiatöö planeerimine
3. Õppimine, õpetamine, mängimine
4. Koolikohustuse täitmine ja õpilaste algarvestus
5. Turvaline töökeskkond
6. Klassi- ja kooliväline töö, lasteaias õppekavaväline töö

Traditsioonid: ainenädalad, koolisisesed olümpiaadid, omaloomingukonkursid, kevadised käsitöönäitused, 2 korda aastas laste tööde näitused, sügisandide näitused, kevadised klassiekskursioonid, rühmaekskursioonid, lastaialaste muusikalised etendused, kooli draamaringi etendused erinevatel üritustel, kevadkontserdid, jõulunädal ja ühised jõulupeod koolis ja lasteaias, kadrilaat, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, kooli ja lasteaia sünnipäev, Eesti erinevate teatrite ühiskülastused, 2 korda aastas Eesti Kontserdi koolimuusika programmid, õpetajate päeva tähistamine, tutipidu kooli lõpuklassile, parimate õpilaste ja nende vanemate vastuvõtt igal kevadel, kooli mälumäng.

Koolil on oma laul ja logo.

Ringid:
näitering, muusikaring, kunstiring –  loovusring, tantsu-ja liikumisringid koolis ja lasteaias, koorilaul,  spordiring, käsitööring.

Sõprruskoolid:
Syrjälä kool (Soome)

Gümnaasiumi on kuldmedaliga lõpetanud Anne Reinkort, Ragne Riim
hõbemedaliga Jane Pipar, Alo Lääne, Annika Kaus, Triinu Virgepuu , Ene Reimann.

Alu koolis õppinutest on kõige tuntumad akadeemik Artur Lind ja näitleja Priit Võigemast.