Taotluse rahuldamine tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ elluviimiseks

 

Sihtasutus Innove 02.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/21  „Statuut tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks“ (edaspidi statuut) punkti 13.1. alusel ja kooskõlas haridus- ja teadusministri 17.07.2015. a käskkirja nr 308 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks“ punktidega 16.7 ja 16.8 ning statuudi punktiga 13.2. ning lähtudes käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud taotleja taotlusest, hindamislehest ja taotluste paremusjärjestusest (08.04.2018), Sihtasutus Innove (edaspidi toetuse andja) otsustab:

 

  1. rahuldada tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks SA Innove juhatuse 18.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/209 väljakuulutatud taotlusvooru „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ raames järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:
    • Alu Kooli (edaspidi lõppsaaja) esitatud taotlus projekti „Väärtuspõhine meeskonnatöö lasteaias ja koolis“ (edaspidi projekt) elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 4265 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.03.2018 ja lõppkuupäev on 15.09.2018.

 

3.2  Projekti eesmärk (lähtudes toetuse andmise eesmärgist)

 

Ühtse väärtuspõhise koolikultuuriga koostöise meeskonna kujundamine, (kellel on ühine visioon, eesmärk, väärtused ja koostöökokkulepped), et toetada kaasava hariduse rakendamist.

 

·         Luua organisatsioonis käitumiskultuur, mis lähtub riiklikus õppekavas püstitatud ja organisatsioonis kokkulepitud väärtustest.

·         Analüüsida organisatsiooni liikmete poolt  organisatsioonis kokkulepitud  väärtusi ja ühist arusaama väärtustest.

·         Luua lasteaias ja koolis  arengukeskkond, mis kannaks endas kokkulepitud väärtusi ja toetaks laste , õpilaste, isiksuste terviklikku arengut.

·         Luua lasteaias ja koolis  ühise õppimise tulemusena lapsi ja peresid toetav keskkond, kus on arengu- ja koostööpõhine õpikäsitus.

·         Arendada personali enesereflektsiooni oskusi ja vilumusi, et olla oma väärtushoiakutega lastele ja õpilastele eeskujuks.