16 Aug

Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/412042016056?leiaKehtiv

  • 8. Toetus 1. klassi astujale

(1) Toetuse suurus lapsele on 70 eurot.

(2) Toetus määratakse lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistris on Rapla vald ning kes asub õppima Rapla valla üldhariduskooli või mujal asuvasse erivajadustega lastele mõeldud õppeasutusse nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

(3) Toetust makstakse vanemale, kelle elukoht rahvastikuregistris on Rapla vald.

(4) Toetust saab taotleda lapse 1. klassi astumise aasta 1. juulist kuni 31. oktoobrini.

(5) Toetuse maksmise aluseks on vanema avaldus vallavalitsusele.

(6) Toetus makstakse välja kuu aja jooksul avalduse esitamisest.

 

Blanketid siin http://rapla.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-blanketid